“DOWAMAT” hojalyk jemgyýeti

dowamathj

 

“Dowamat” Hojalyk jemgyýeti  2010-njy ýylyň 27-nji sentýabrnda Gurbangeldiýew Allaguly Awliýaesenowiçiň 1 belgili teswirnamasy esasynda döredildi hem-de Türkmenistanyň Ykdysatdyýet we ösüş ministrliginiň edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak Müdirligi tarapyndan  2010-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda  13944591 sanaw belgisi bilen hasaba alyndy Hukuk salgysynyň üýtgemegi sebäpli  2014-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda 23957901 sanaw belgisi bilen gaýtadan hasaba alyndy. Kärhana Gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirýär.

“Dowamat” Hojalyk jemgyýeti  Türkmenistanyň Prezidentiniň 07.08.2013 senedäki №13158  «Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugrunda  12 gatly 66 öýli 1-nji gaty dükanly döwrebap ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek we onyň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak» karary esasynda “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserni bilen şertnama baglaşdy.Häzirki wagtda gurluşyk işleri ýerine ýetirilýär.

“DOWAMAT” hojalyk jemgyýeti

“Dowamat” Hojalyk jemgyýeti  2010-njy ýylyň 27-nji sentýabrnda Gurbangeldiýew Allaguly Awliýaesenowiçiň 1 belgili teswirnamasy esasynda döredildi hem-de Türkmenistanyň Ykdysatdyýet we ösüş ministrliginiň edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak Müdirligi tarapyndan  2010-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda  13944591 sanaw belgisi bilen hasaba alyndy Hukuk salgysynyň üýtgemegi sebäpli  2014-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda 23957901 sanaw belgisi bilen gaýtadan hasaba alyndy. Kärhana Gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirýär.

“Dowamat” Hojalyk jemgyýeti  Türkmenistanyň Prezidentiniň 07.08.2013 senedäki №13158  «Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugrunda  12 gatly 66 öýli 1-nji gaty dükanly döwrebap ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek we onyň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak» karary esasynda “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserni bilen şertnama baglaşdy.Häzirki wagtda gurluşyk işleri ýerine ýetirilýär.