Разработка и создание интернет магазина Joomla

“DOWAMAT” hojalyk jemgyýeti

dowamathj

 

“Dowamat” Hojalyk jemgyýeti  2010-njy ýylyň 27-nji sentýabrnda Gurbangeldiýew Allaguly Awliýaesenowiçiň 1 belgili teswirnamasy esasynda döredildi hem-de Türkmenistanyň Ykdysatdyýet we ösüş ministrliginiň edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak Müdirligi tarapyndan  2010-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda  13944591 sanaw belgisi bilen hasaba alyndy Hukuk salgysynyň üýtgemegi sebäpli  2014-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda 23957901 sanaw belgisi bilen gaýtadan hasaba alyndy. Kärhana Gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirýär.

“Dowamat” Hojalyk jemgyýeti  Türkmenistanyň Prezidentiniň 07.08.2013 senedäki №13158  «Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň ugrunda  12 gatly 66 öýli 1-nji gaty dükanly döwrebap ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek we onyň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak» karary esasynda “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserni bilen şertnama baglaşdy.Häzirki wagtda gurluşyk işleri ýerine ýetirilýär.